1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") právnickej osoby 4INTERNET, s.r.o., KVP 1, 040 23 Košice, identifikačné číslo: 50 842 099, zapísanej v Obchodnom registri na okresnom Súde Košice I, vložka číslo:  41333/V (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim uskutočňovaný na internetovej adrese www.hyperkeys.sk.
 2. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovar objednávať prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.hyperkeys.sk. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v internetovom obchode. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 3. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Predávajúci nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.
 4. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru je konečná. Cena nezahŕňa dodatočné poplatky za špeciálny spôsob platby napríklad SMS a podobne.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
 2. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Obdržaním platných CD kľúčov, kódov alebo licenčných čísiel e-mailom sa automaticky kupujúci stáva oprávneným licenčným užívateľom produktu a kľúče alebo kódy už nie je možné vrátiť predávajúcemu. Avšak v prípade akýchkoľvek problémov bude našou snahou prípadné problémy s aktiváciou vyriešiť v prospech zákazníka.

4. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

 1. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje ( pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke tovaru ) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 3. Osobné údaje predávajúcim nebudú bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
 4. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

5. Reklamácie

 1. Zákazníkovi je poskytovaná zákonná 2 ročná záruka na všetky druhy služieb zakúpených v našom e-shope www.hyperkeys.sk, pokiaľ nie je pri službe uvedená dlhšia záručná lehota. V prípade, že produktový kód nie je možné uplatniť z akéhokoľvek dôvodu, vyplňte reklamačný formulár na stránke Reklamovať produkt alebo nás kontaktujte prostredníctvom emailu na adrese info@hyperkeys.sk.
 2. Pre kladné vybavenie reklamácie je nutné, aby zákazník popísal konkrétny problém a takisto uviedol číslo objednávky, ktoré obdržal pri zakúpení tovaru, svoje kontaktné údaje a skontroloval správnosť údajov, ktoré nám poskytol za účelom reklamácie.
 3. Dĺžka reklamácie je závislá na odpovede výrobcu hry, kedy zisťuje na aký email a v akú dobu bol kľúč aktivovaný avšak najviac 30 dní od podania reklamácie. Reklamovaný produkt bude nahradený novým produktom poprípade iným produktom v nominálnej hodnote predchádzajúceho po dohode zmluvných strán, odstúpenie od zmluvy je možné po dohode zmluvných strán, taktiež aj v prípade ak predávajúci nevie zabezpečiť náhradu za zakúpený tovar. Finančné prostriedky budú vrátené na účet kupujúceho.


6. Pravidlá používania cookies

6. a/ Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. 


6. b/ Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
 

6. c/ Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
 

6. d/ Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
 

6. e/ Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

7. Zhromažďovanie osobných údajov

 

Predávajúci získava osobné údaje výlučne v súvislosti s Každý užívateľ, ktorý sa zaregistruje do projektu súhlasí so spracovaním osobných údajov. Rozslišujeme 2 typy zhromažďovania osobných údajov a to:

1. Osobné údaje, ktoré sú ukladané pri registrácii užívateľa:

a/ IP adresa užívateľa

b/ email užívateľa

c/ meno užívateľa

d/ prihlasovacie meno užívateľa

e/ heslo užívateľa

d/ krajinu z ktorej užívateľ pochádza

f/ cookies užívateľa

2. Osobné údaje, ktoré sú ukoladané pri objednávaní tovaru z nášho e-shopu:

a/ meno a priezvisko užívateľa

b/ adresu užívateľa

c/ email užívateľa

Okrem týchto osobných údajov nám môžete odoslať ďalšie údaje e-mailom. Tieto údaje môžeme použiť pri reakcii na váš e-mail alebo pre akékoľvek iné účely súvisiace s poskytovaním našich služieb. Pokiaľ si neželáte, aby bol Váš elektronický kontakt využívaný na zasielanie obchodných oznámení, môžete nám to oznámiť kedykoľvek na e-mailovú adresu info@myfunbets.com, poprípade postupom podľa inštrukcií uvedených v zápätí každého doručeného oznámenia.

 

8. Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

 

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za svoju prvoradú povinnosť. S osobnými údajmi nakladáme výhradne v súlade s platnou legislatívou. Vaše osobné údaje spracovávame v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre poskytnutie služby, ktorú chcete využívať.

Dodržiavame bezpečnostné opatrenia na zaistenie dôvernosti a bezpečnosti všetkých Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ neprenajíma, nepredáva ani nezdieľa Vaše osobné údaje s tretími osobami s výnimkou prípadov opísaných nižšie:

a/ Údaje môžu pre nás spracovávať dôveryhodní partneri, ktorí pre nás zabezpečujú niektoré služby súvisiace s poskytovaním našich služieb alebo zasielaním obchodných oznámení, ak je pre takéto činnosti potrebné spracovanie niektorých osobných údajov; títo spracovatelia však nie sú oprávnenie využívať Vaše osobné údaje pre svoje vlastné účely;

b/ na základe osobitných právnych predpisov, najmä ak si tieto údaje vyžadujú príslušné správne orgány či súdy.

 

9. Aktualizácia osobných údajov a Vaše ďalšie práva

 

Prevádzkovateľ ako správca osobných údajov Vám garantuje právo na:

a/ prístup k osobným údajom,

b/ na opravu osobných údajov,

c/ požadovať vysvetlenie v prípade, že máte podozrenie, že spracovaním osobných údajov je narušená ochrana Vášho osobného a súkromného života alebo že osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi,

d/ požadovať nápravu situácie, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, najmä formou zastavenie nakladania osobnými údajmi, ich opravou, doplnením či odstránením,

e/ požadovať odstránenie Vašich osobných údajov z našej evidencie.

Aktualizaciu Vašich údajov môžete vykonať prostredníctvom nastavenia Vášho užívateľského účtu a v prípade akýchkoľvek ďalších otázok či požiadaviek nás môžete kedykoľvek kontaktovať zaslaním emailu na adresu info@myfunbets.com.


10. Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 3. V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Posledná úprava v Košiciach dňa 24.5.2018 - doplnené body 6. až 9..